خدمات فنی شرکت درب خرم :


◄ بازدید از محل پروژه مشتری و اندازه برداری
◄ تهیه نقشه های کارگاهی مربوط به کلیه درها و ارسال نقشه ها جهت بررسی و تائید نقشه ها توسط مشتری
◄ انجام کنترل های حین تولید و فرایند توسط واحد کنترل کیفیت و ثبت اطلاعات
◄ صدور درخواست بازرسی های تعیین شده در برنامه زمانبندی شده و انجام بازرسی های مذکور (ITP) توسط TPA و یا مشتری و صدور مجوزهای انجام مراحل بعدی ساخت از سوی ایشان
◄ صدور برگه کنترل کیفت انحصاری برای هر محصول
◄ تهیه و ارسال مدارکی از قبیل WPS ، ITP . تست PT – فرایند رنگ و ...
◄ پشتیبانی و گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات شرکت درب خرم


ادامه مطلب

گواهینامه های دریافتی شرکت درب خرم :

Designing & Manufacturing & Installing of Special Doors


Metal,Safety& Security Doors Blast,Fire& Bullet Resistant Doors

error: Content is protected !!